Коментар щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)”

(Кравченко С.С., к.ю.н., доцент, експерт Ради підприємців)

 

         Питання виконавчих органів юридичних осіб, а саме господарських товариств є актуальним у контексті становлення ринкових відносин в Україні. Нині діюча українська нормативно-правова база не у повній мірі задовольняє правове регулювання діяльності виконавчих органів юридичних осіб.

З огляду на зазначене, розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)”. Метою згаданого законопроекту є вдосконалення національного законодавства, яке регулює відносини корпоративного управління шляхом впровадження механізму передачі повноважень виконавчих органів підприємств сторонній організації, який  використовується у світовій практиці.

Загалом проект акта позитивно вплине на розвиток підприємницької діяльності, проте є певні питання, які потребують значного доопрацювання. Зокрема:

1.     проект акта не визначає чіткої форми реєстрації керуючої компанії. Також не визначено зону її відповідальності;

2.     не врегульовано питання взаємовідносин керуючого і підлеглого підприємства, особливо щодо можливості входження працівника керуючого підприємства до складу наглядової ради підлеглого підприємства;

3.     передбачається закріплення за керуючим підприємством права на надання послуг з виконання повноважень виконавчого органу декільком юридичним особам одночасно, якщо інше не встановлено законом. Тут не враховано моменту щодо можливого суперечності інтересів між такими юридичними особами;

4.     проект акта залишив поза увагою питання діяльності холдингових компаній;

5.     потребує доопрацювання термінологічна база проекту, а саме термінів „керуюче підприємство”, „підлегле підприємство” і „податкова адреса”;

6.     доцільно чітко визначити випадки за яких забороняється поєднання діяльності з виконання повноважень виконавчого органу юридичної особи з іншими видами господарської діяльності.

Рада підприємців при Кабінету Міністрів України у цілому підтримує проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)” із врахуванням вищенаведених зауважень і пропозицій.